CLP GHS symbolen en gevarenklassen

GHS01 – Explosief

 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS02 – Vlam

 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS03 – Oxiderend

 • Oxidatiemiddelen

GHS04 – Gascilinder

 • Gassen onder druk

GHS05 – Bijtend

 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • Oogletsel
 • Bijtend voor metalen

GHS06 – Ernstige toxiciteit

 • Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)*

Het GHS-symbool voor acute toxiciteit wordt gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.


GHS07 – Acute toxiciteit

 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)*
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.


GHS08 – Gezondheidsgevaar 

 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit

GHS09 – Milieu

 • Toxisch voor het aquatisch milieu