Lockout Tagout Wetgeving

Naleving van de wettelijke vereisten

europe

EUROPE:

De EG-richtlijn 89/655 specificeert de minimumvereisten inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplek. Artikel 2.14 stelt dat “elk arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld”.

De EN 1037-norm met betrekking tot de veiligheid van arbeidsmiddelen definieert de te nemen maatregelen met betrekking tot de uitschakeling van de energietoevoer naar machines en de verspreiding van energie om het onbedoeld opnieuw in werking stellen van machines te voorkomen. Deze norm garandeert een veilige en beveiligde tussenkomst in een risicogevoelige omgeving.

De Europese richtlijn CEE 89/655 egt de minimumvoorschriften vast met het oog op de veiligheid en bescherming van de werknemers die instaan voor het onderhoud van industriële uitrustingen

austria

OOSTENRIJK:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Federale wet inzake veiligheid en gezondheid op het werk

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (verordening inzake het gebruik van arbeidsmiddelen) – Verordening van het Federale Ministerie van Handel en Werk-gelegenheid inzake de bescherming van werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, lid 1, §17 (1)

france

FRANKRIJK:

UTE C18-510 (elektrische toepassingen): Lockout van apparaten voor herstelling en onderhoud voor vergrendeling van apparatuur is het uitvoeren van de noodzakelijke procedures om te verzekeren dat de uitrusting in een veilige toestand is gebracht en dat die toestand wordt aangehouden; om heractivering van de machines te voorkomen, moeten ze voorzien worden van labels met de melding dat de geïsoleerde uitrusting niet mag worden bediend. De werkgever moet ervoor zorgen dat alle veiligheidsprocedures strikt worden nageleefd en regelmatig worden herzien met behulp van de nodige middelen. De werknemers moeten alle benodigde apparatuur gebruiken om het onderhoud uit te voeren.

Decreet 2010-1016 verwijst naar de verplichtingen van de werkgevers met betrekking tot het tijdelijk of permanent gebruik van elektrische installaties.

De arbeidswetgeving (artikel R4215-10) verwijst naar de identificatie van de operatoren

Decreet 2010-1018 verwijst naar de preventie van elektrische risico’s in de werkomgeving, decreet 2010-2118 verwijst naar de werkzaamheden die worden uitgevoerd op elektrische installaties.

Arbeidswetgeving (artikel R 4544-5): het gedeelte van de installatie waaraan wordt gewerkt (uitgeschakeld), moet worden geïdentificeerd en vergrendeld.

Besluit van 26 april 2012: iedere activiteit aan elektrische apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de nieuwe norm NF C 18-510. Artikel 1 stelt dat deze norm nu is opgenomen in de Franse wet op arbeid.

germany

DUITSLAND:

BetrSichV 2015 (Duitse verordening inzake veiligheid en gezondheid op het werk) Verordening inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers bij de terbeschikkingstelling van arbeidsmiddelen en hun gebruik in werk- en onderhoudsprocessen

Extract uit BetrSichV 2015

§ 8 Beschermende maatregelen in geval van gevaren veroorzaakt door energie, opstarten en stoppen

Paragraaf 3: “Besturingsapparaten die invloed hebben op het veilige gebruik van arbeidsmiddelen moeten in het bijzonder beveiligd worden tegen onopzettelijk of ongeautoriseerd gebruik.”

Paragraaf 4: “Arbeidsmiddelen mogen enkel opzettelijk in werking worden gesteld. Indien nodig moet het opstartproces op een veilige manier worden voorkomen.”

§ 10 Onderhoud en wijziging van arbeidsmiddelen

Paragraaf 3: De werkgever moet alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onderhoudswerken veilig kunnen worden uitgevoerd.

(3) om de werkzone te beveiligen tijdens onderhoudswerken

(6) om gevaren te voorkomen die worden veroorzaakt door het verplaatsen van opgerichte arbeidsmiddelen of delen daarvan, alsook door gevaarlijke energie of stoffen.

(9) de nodige waarschuwingen en gevarenmeldingen voorzien met betrekking tot onderhoudswerken aan arbeidsmiddelen

Paragraaf 4: Waar, in het geval van onderhoudsactiviteiten … worden uitgevoerd met ingeschakelde energie, moet de veiligheid van de werknemers tijdens de duur van deze werken worden gegarandeerd met behulp van andere geschikte maatregelen.

italy

ITALY

The Italian legislation (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) concerns the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work.

schwitserland

ZWITSERLAND

UVG – Federale wet inzake de ongevallenverzekering.

VUV – Verordening ter preventie van ongevallen en beroepsziekten
titel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 1, art. 3; titel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 2, art. 30, 31 paragraaf 3, art. 37; paragraaf 4, art. 43

EKAS-richtlijn nr. 6512 – Arbeidsmiddelen

Deze voorschriften vermelden duidelijk dat de uitrusting tijdens onderhouds-, instel- of schoonmaakwerkzaamheden nietoperationeel mag zijn en dat de nodige voorzieningen moeten worden gebruikt om te verzekeren dat een machine bijvoorbeeld niet onbewust wordt ingeschakeld

spain

SPANJE

De Spaanse richtlijn (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) vermeldt de minimale veiligheidsen gezondheidsvereisten voor het gebruik van arbeidsmiddelen door werknemers.

UK

ALLEEN VAN TOEPASSING OP HET VERENIGD KONINKRIJK: BS7671:2008

De Britse bepaling van voorschriften inzake arbeidsmiddelen – Voorschrift 19 – Isolatie van energiebronnen stelt het volgende: “Iedere werkgever moet ervoor zorgen dat, waar nodig, arbeidsmiddelen voorzien zijn van de nodige middelen om ze af te koppelen van al hun energiebronnen. Iedere werkgever moet de nodige maatregelen treffen om te garanderen dat bij heraansluiting van het arbeidsmiddel op eender welke energiebron geen enkel personeelslid wordt blootgesteld aan enig risico inzake veiligheid of gezondheid”.