Categorie: CLP GHS

CLP GHS symbolen en gevarenklassen

GHS01 – Explosief

 • Explosieven
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS02 – Vlam

 • Ontvlambare stoffen
 • Pyroforen
 • Zelfverhitting
 • Stoot ontvlambaar gas uit
 • Zelfontledende stoffen
 • Organische peroxiden

GHS03 – Oxiderend

 • Oxidatiemiddelen

GHS04 – Gascilinder

 • Gassen onder druk

GHS05 – Bijtend

 • Bijtend voor de huid/brandwonden
 • Oogletsel
 • Bijtend voor metalen

GHS06 – Ernstige toxiciteit

 • Acute toxiciteit (dodelijk of toxisch)*

Het GHS-symbool voor acute toxiciteit wordt gebruikt voor minder ernstige toxiciteit.


GHS07 – Acute toxiciteit

 • Irriterend (huid en ogen)
 • Huidallergeen
 • Acute toxiciteit (schadelijk)*
 • Verdovende effecten
 • Infectie van de luchtwegen
 • Gevaarlijk voor ozonlaag (niet verplicht)

Het GHS-symbool voor ernstige toxiciteit wordt gebruikt voor dodelijke en ernstige toxiciteit.


GHS08 – Gezondheidsgevaar 

 • Kankerverwekkend
 • Mutageniteit
 • Voortplantingstoxiciteit
 • Sensibilisatie van de luchtwegen
 • Doelorgaantoxiciteit
 • Aspiratietoxiciteit

GHS09 – Milieu

 • Toxisch voor het aquatisch milieu

CLP GHS Wetgeving

Op 28 november 2008 heeft de Europese Raad de GHS-verordening aangenomen. De publicatie volgde op 31 december 2008 wat betekent dat GHS nu per 21 januari 2009 kan worden toegepast.

GHS en wat het voor u betekent

GHS – Het wereldwijd geharmoniseerd systeem van classificatie en labelling van chemische stoffen deelt chemische stoffen naar gevarentype in en stelt geharmoniseerde elementen voor gevarencommunicatie voor, inclusief labels en veiligheidsdatabladen. Het stelt zich tot doel dat informatie over fysieke gevaren en toxiciteit van chemicaliën voorhanden is en zo voor een grotere bescherming van menselijke gezondheid en het milieu te zorgen tijdens de behandeling, het transport en het gebruik van deze chemische stoffen. De GHS legt ook een basis voor de harmonisatie van regels en regelgeving voor chemische stoffen op nationaal, regionaal en internationaal gebied, een belangrijke factor voor de handelsbevordering.

Voor de Europese Unie zijn de volgende verplichte invoeringsdata bepaald:

 • ‘Puur’ chemische stoffen: 01/12/2010 
 • Mix van chemische stoffen: 01/06/2015 

Tijdens de overgangsperiode tussen de publicatie van de Europese Richtlijn en de ingangsdatum zijn beide systemen toegestaan (HSID en GHS):

 • Wat labelling aangaat mogen het HSID-systeem en het GHS-systeem niet op dezelfde doos worden toegepast. Als de fabrikant voor december 2010 voor het GHS-systeem kiest, mag hij niet meer van het HSID-systeem gebruik maken.
 • In dit geval moet alleen de MSDS beide systemen weergeven

GHS-labels zullen het HSID-labellingsysteem dat we nu gebruiken vervangen. Dat betekent dat het pictogram op een oranje vierkant en de R + S-zinnen zullen verdwijnen. Ze zullen door nieuwe symbolen met ruitvorm worden vervangen en door zinnen die op Risico’s zijn gebaseerd:

 • Fysieke risico’s
 • Gezondheidsrisico’s
 • Milieurisico’s
De oranje symbolen (HSID) zullen door de nieuwe GHS-symbolen worden vervangen.

Het symbool moet minstens 6,66% (tevoren 10%) van het labeloppervlak beslaan

De grootte van de labels met pictogram en de noodzakelijke veiligheidszinnen blijven gelijk als in de huidige CLP-regelgeving.

InhoudLabelgrootte (mm)Minimale pictogramgrootte (mm)
< 3 liter74×5216,02 x 16,02
3-5 liter105×7422,76 x 22,76
50-500 liter148×10532,19 x 32,19
>500 liter210×14845,52 x 45,52

Meer informatie over deze wetgeving is beschikbaar op de volgende websites :